RODO – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

1. Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” przetwarza dane osobowe członków klubu oraz przedstawicieli prawnych małoletnich członków zawodników, pracowników, w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).

2. Administratorem danych osobowych jest Baseballowy Klub Sportowy „Rawa Katowice” z siedzibą w Katowicach przy ul. Asnyka 27. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem – rawa.katowice@gmail.com

3. Dane osobowe zawodników i członków Klubu podawane są przez Państwa przy wypełnianiu Karty Zgłoszeniowej Zawodnika (zawodnicy), Wniosku Członkowskiego (członkowie Klubu) i Wniosku Sympatyka (sympatycy Klubu).

4. Dane osobowe zawodników, członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań statutowych Klubu, w tym w szczególności do: uzyskania licencji dla zawodników, zgłaszania uczestników do udziału w zawodach i obozach, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, publikacji zdjęć z wydarzeń.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie stanowi:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,
b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
c) wykonanie umowy,
d) usprawiedliwiony interes administratora.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania uniemożliwia członkostwo w Klubie zawodnikom i członkom.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

10. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Zarząd Baseballowego Klubu Sportowego „Rawa Katowice”